Project Name
Project Name
Project Name
  • پروژه حذف بدون نظارت نویز فلفل نمکی از تصاویر ماهواره ای
  • ادامه مطلب
Project Name
  • پروژه ناحیه بندی تصاویر ماهواره به منظور استخراج هواپیما
  • ادامه مطلب
Project Name
  • پروژه شناسای حروف، طراحی سیستم بازشناسی پلاک خودرو OCR
  • ادامه مطلب
Project Name
Project Name
Project Name
  • پروژه بررسی ویژگی‌های سیگنال‌های الکترو انسفالوگرافی کودکان دختر و پسر مبتلا به اوتیسم و سالم در باندهای آلفا، بتا، گاما و تتا براساس دستگاه Emotive Epoch
  • ادامه مطلب
Project Name